cilji

cilji projekta

Z namenom boljšega razumevanja povezave poškodb po žledu z rastiščnimi, sestojnimi vplivi in vplivi gospodarjenja, predvsem pa zaradi definiranja optimalnih gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih ukrepov po koncu sanacije, so cilji tega projekta naslednji:

CILJ1: povzetek za Slovenijo uporabnih ugotovitev iz literature

Ta cilj bomo uresničili znotraj delovne skupine 2 – Pregled obstoječih izkušenj in pregled literature (DS2). Aktivnosti znotraj delovne skupine bodo usmerjene v analizo dostopne svetovne literature o žledolomih v primerljivih ekoloških razmerah ter pripravo relevantnih in za Slovenijo uporabnih povzetkov. Povzetki se bodo vsebinko omejili na rezultate analiz sestojnih, rastiščnih in gojitvenih faktorjev ter smernice za gojenje in gospodarjenje po končani sanaciji.

CILJ2: zbirka podatkov in njihova analiza glede stopnje poškodb vzdolž različnih gradientov

Ta cilj bomo uresničili znotraj delovne skupine 3 – Ocena posledic žleda na gozdove glede na različne strukture (DS3). Aktivnosti znotraj delovne skupine bodo usmerjenje v zbiranje konkretnih podatkov o stopnjah poškodb vzdolž različnih gradientov sestojnih, rastiščnih in gojitvenih faktorjev ter statistični obdelavi podatkov za ugotavljanje povezave med poškodbami in vplivnimi faktorji.

CILJ3: preveriti in napovedati odpornosti gozdov

Ta cilj bomo uresničili znotraj delovne skupine 4 – Preverjanje odpornosti gozdov na žled v rastiščnih in sestojnih razmerah (DS4). Za doseganje cilja bodo aktivnosti izvedene z različnimi pristopi: (a) izpopolnili bomo obstoječo karto potencialne nevarnosti nastopa žleda (ARSO in GIS, 2007), (b) pripravili bomo GIS baze dosedanjih žledolomov v Sloveniji, (c) opravili statistično analizo GIS baz podatkov na ravni Slovenije ter izdelali dolgoročni model potencialne odpornosti na žledolom, (d) pripravili bomo model za kratkoročno napoved žledoloma – do dva dni vnaprej, (e) pripravili bomo mobilno plikacijo za terensko zbiranje podatkov o žledolomu, predvsem za namene terenskega dela v projektu, (f) prostorske rezultate bomo prikazovali na spletni strani projekta.

CILJ4: oceniti učinke žledoloma leta 2014 na razvoj gozdov v prihodnosti

Ta cilj bomo uresničili v okviru delovne skupine 5 – Ocena učinkov žledoloma leta 2014 na razvoj gozdov v prihodnosti (DS5). Aktivnosti v okviru delovne skupine bodo usmerjene v (a) oblikovanje scenarijev prihodnjega razvoja gozdnih sestojev na območjih modelnih raziskovalnih objektov ter posplošitev na raven rastiščnogojitvenih razredov, (b) presojo o učinkih žleda na funkcije ter na biotske in strukturne lastnosti sestojev glede na zgotaj pripravljene scenarije , (c) metodo satelitskega daljinskega zaznavanja na ravni gozdogospodarskih enot oziroma na srednjeročno spremljanje nekatere merljive indikatorje delovanja gozdnega ekosistema kot so produktivnost, fotosintetska aktivnost, vsebnost klorofila in vlage ter indeks listne površine.

CILJ5: predlagati optimalne gozdnogospodarske in gozdnogojitvene ukrepe po opravljeni sanaciji

Ta cilj bomo uresničili znotraj delovnega sklopa 6 – Predlog optimalnih gozdnogospodarskih in goznogojitvenih ukrepov po opravljeni sanaciji (DS6). Aktivnosti znotraj delovne skupine bodo usmerjene v (a) opredlitev ukrepov, ki pospešujejo okrevanje gozdov; (b) ukrepov, ki zmanjšujejo občutljivost gozda na prihodnje motnje velikih intenzitet ter (c) ukrepov, ki pospešujejo prilagajanje gozdov na napovedane podnebne spremembe.

CILJ6: Poskrbeti za prenos rezultatov projekta k uporabnikom

Ta cilj bomo uresničli znotraj delovnega sklopa 7 – Diseminacija (DS7). Aktivnosti znotraj delovnega sklopa bodo usmerjene v prenos rezultatov projekta k ciljnim javnostim, kar bomo dosegli s pomočjo spletne strani, delavnic, zaključne konference in strokovne monografije.