kontakti

vodja projekta
dr. Andrej Kobler, e naslov: andrej.kobler(at)gozdis.si

partnerji

Gozdarski inštitut Slovenije, nosilec
dr. Andrej Kobler, e naslov: andrej.kobler(at)gozdis.si

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. David Hladnik, e naslov: david.hladnik(at)bf.uni-lj.si

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
dr. Krištof Oštir, e naslov: kristof.ostir(at)zrc-sazu.si

vodje posameznih delovnih sklopov

Delovna skupina 1: Koordinacija projekta
dr. Andrej Kobler, e naslov: andrej.kobler(at)gozdis.si

Delovna skupina 2: Pregled obstoječih izkušenj in pregled literature
dr. Aleksander Marinšek, e naslov: aleksander.marinsek(at)gozdis.si

Delovna skupina 3: Ocena posledic žleda na gozdove glede na različne strukture
dr. Andrej Kobler, e naslov: andrej.kobler(at)gozdis.si

Delovna skupina 4: Preverjanje odpornosti gozdov na žled v različnih rastiščnih in sestojnih razmerah
dr. Nikica Ogris, e naslov: nikica.ogris(at)gozdis.si

Delovna skupina 5: Ocena učinkov žledoloma leta 2014 na razvoj gozdov v prihodnosti
dr. David Hladnik, e-naslov: david.hladnik(at)bf.uni-lj.si

Delovna skupina 6: Predlog optimalnih gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepov po opravljeni sanaciji
dr. Thomas Andrew Nagel, e-naslov: tom.nagel(at)bf.uni-lj.si

Delovna skupina 7: Diseminacija
dr. Peter Železnik, e naslov: peter.zeleznik(at)gozdis.si