možnosti in načini prenosa znanj v prakso

možnosti in načini prenosa znanja v prakso

Ciljne javnosti, odločevalce in načrtovalce ter druge zainteresirane javnosti bomo o aktivnostih in rezultatih projekta obveščali prek objav na spletni strani projekta, zaključne terenske delavnice, zaključne strokovne konference, strokovne monografije o smernicah gospodarjenja z gozdovi po končani sanaciji ter z objavami člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah. Predlagane bodo praktične smernice za doseganje boljše odpornosti gozda na prihodnje motnje velikih intenzivnosti in sicer glede na lastnosti drevesa, sestoja in rastišča. Oblikovana bo strategijo za povečanje prilagodljivosti gozda na napovedane podnebne spremembe, ki bo vključevala ukrepe, ki lahko pomagajo pri prilagajanju na spremenjene razmere, pri čemer bo glavni poudarek na avtohtonih in rastišču prilagojenih vrstah oziroma tistih proveniencah obstoječih vrst, ki so odpornejše na sušo. Na novo bodo izdelane ozirom dopolnjene bodo obstoječe karte nevarnosti pojava žleda ter nevarnosti žledoloma. Za praktično uporabo bo strokovni javnosti preko projektne spletne strani ponujen sistem za zgodnje opozarjanje na morebitne sekundarne učinke žleda na regeneracijo poškodovanih gozdov, ki bo temeljil na interpretaciji prosto dostopnih satelitskih podatkov.

Odločevalci na MKO, načrtovalci in gojitelji na ZGS ter ostali gozdarski strokovnjaki v Sloveniji bodo lahko vse omenjene izsledke projekta uporabili neposredno pri svojem delu za zagotavljanje večje statične in biološke stabilnosti tako ostankov poškodovanih sestojev kot tudi ostalih gozdov, ki jih potencialno ogroža žledolom. Podana bodo tudi priporočila za ukrepanje za omilitev škode takoj po njenem nastanku.

Neposreden prenos izsledkov projekta pa bo omogočen na delavnici, kjer bomo na konkretnih primerih predstavili različne načine ukrepanja gozdarskim strokovnjakom, ki delujejo na terenu (revirni gozdarji), ali pa načrtujejo prihodnji razvoj gozdov (gozdnogojitveni in gozdnogospodarski načrtovalci).