pomen projekta za družbo

pomen projekta za družbo

Gozdovi v Sloveniji so globoko ukoreninjeni v družbeni zavesti. Gozd zagotavlja pomembne okoljske, družbene in gospodarske funkcije, ki so ključne tako za številne lastnike gozdov kot za družbo v celoti. Katastrofalne ujme kot je bil žledolom leta 2014 imajo preko svojih finančnih in velikoprostorskih okoljskih učinkov občutne negativne posledice tudi za vso državo. Zato je pomembno zagotavljanje hitre regeneracije gozdov in njihove dolgoročne odpornosti na ujme.

Znanje, ki ga bomo pridobili v sklopu, bo na voljo javnosti. V projektu bomo ugotovili, katere so tiste rastiščne in sestojne razmere, ki delajo gozd odpornejšega na žled. Dolgoročno bomo z novimi znanji lahko usmerjali razvoj gozdov tako, da bo omilil negativne vplive žleda. Javnosti bomo na spletnih straneh ponudili dnevno napoved pojava žledoloma ter dolgoročno napoved potencialne nevarnosti žleda. Ta informacija bo pomembna za vse javne službe, ki skrbijo za varnost pred naravnimi nesrečami, kot je npr. Uprava RS za zaščito in reševanje, Civilna zaščita, gasilska društva itd.

Načrtovalcem ter upravljalcem z gozdovi (MKO, ZGS) bo vsakih 14 dni na voljo sprotna in velikopovršinska informacija o trenutnem trendu regeneracije gozda na podlagi satelitskih podatkov, ki bo v času poteka projekta (od meseca 9 do meseca 36) v primeru izbruha sekundarnih motenj kvalitetno dopolnila obstoječi sistem zgodnjega opozarjanja.

Rezultati predlaganega projekta bodo uporabni za predstavnike slovenskih in mednarodnih organizacij, saj jim bodo lahko uporabili pri bodočem prostorskem načrtovanju in s tem posredno pri reševanju družbenih problemov. Rešitve, ki jih potencialno ponuja razvita metodologija, so pomembne tako lokalno kot tudi globalno. S pridobljenimi rezultati lahko na podlagi predhodnih meritev in njihovih analiz vplivamo na zmanjšanje izgub in škode v primeru ekoloških katastrof ali naravnih nesreč. Poleg tega lahko s preventivnimi akcijami, ki jih opravimo na podlagi uporabe omenjene metodologije (stalni satelitski monitorig gozdov), dolgoročno ohranimo biotsko raznovrstnost lokalnega območja, spremljamo učinkovitost sanacije in regeneracije gozdov po ujmah in podobno.