REZULTATI PROJEKTA

Med trajanjem projekta so nastali naslednji izsledki/rezultati, podrobno predstavljeni na spletni strani ter v domači in tuji strokovni in znanstveni literaturi:

Izsledek 1. Povzetek za Slovenijo relevantnega znanja (state of the art) in izkušenj iz literature.

Izsledek 1 je rezultat aktivnosti v delovni skupini 2: Pregled obstoječih izkušenj in pregled literature. Izsledek 1 je povzetek za Slovenijo relevantnega znanja (state of the art) oziroma poznavanje izkušenj iz preteklosti, ki bodo predstavljale temelj za uspešno vodenje projekta in smiselno zasnovo terenskega vzorčenja. S tem bodo rezultati čim širše uporabni, tako za naročnika oziroma gozdarsko politiko kot v procesu gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja ter za terenske sodelavce in partnerje v projektu. Rezultat dela sodelavcev delovne skupine 2 je več publikacij, navedenih pod rubriko Objave.

Izsledek 2. Reprezentativen vzorec terenskih podatkov o prizadetih sestojih.

Izsledek 2 je rezultat aktivnosti 1 v delovni skupini 3: Ocena posledic žleda na gozdove glede na različne strukture. Izsledek 2 je reprezentativen vzorec terenskih podatkov. Terenski podatki so bili uspešno pridobljeni.


Šifrant za terenski popis


Terenski popis- baza podatkov


Izsledek 3. Analiza povezav med poškodbami po žledu in vplivnimi faktorji na podlagi terenskih podatkov.

Izsledek 3 je rezultat aktivnosti 2 v delovni skupini 3: Ocena posledic žleda na gozdove glede na različne strukture. Izsledek 3 so rezultati analize statističnih povezav med poškodbami po žledu in vplivnimi faktorji za reprezentativni vzorec v letu 2014 poškodovanih gozdov. Skupaj z rezultati delovne skupine 2 (pregled literature) in delovne skupine 4 (GIS analiza) je izsledek podlaga za definiranje smernic ukrepov v delovni skupini 6 (prikazovanje prostorskih rezultatov projekta).


Analiza podatkov terenskega popisa posledic žleda januarja 2014


Izsledek 4. Karta možnosti pojava žleda v Sloveniji.

Izsledek 4 je rezultat aktivnosti 1 v delovni skupini 4: Preverjanje odpornosti gozdov na žled v različnih rastiščnih in sestojnih razmerah. Izsledek 4 je s podatki žleda 2014 dopolnjena karta območij glede na ogroženost zaradi žleda.


Karta območij glede na ogroženost zaradi žleda


Izsledek 5. Podatkovna zbirka preteklih žledolomov v Sloveniji.

Izsledek 5 je rezultat aktivnosti 2 v DS4 v obliki podatkovne zbirke vseh preteklih žledolomov v Sloveniji. Podatkovna zbirka je na voljo pri vodji delovne skupine 4 v obliki ESRI GRID formata.

Izsledek 6. Model ter karta občutljivosti slovenskih gozdov na žledolom.

Izsledek 6 je rezultat aktivnosti 3 v delovni skupini 4: Preverjanje odpornosti gozdov na žled v različnih rastiščnih in sestojnih razmerah. Izsledek 6 je prostorsko posplošen model občutljivosti gozdov na žled, veljaven za vso Slovenijo, ki vključuje vse relevantne vplivne faktorje, ki so zajeti v obstoječih in dosegljivih GIS bazah podatkov. Na podlagi modela je vsakodnevno narejena tudi karta debeline žleda in pojava žledoloma v Sloveniji.


Kratkoročna napoved debeline žleda in pojava žledoloma v Sloveniji


Analiza občutljivosti slovenskih gozdov na žledolom


Izsledek 7. Model za kratkoročno napovedovanje žleda – do 2 dni.

Izsledek 7 je rezultat aktivnosti 4 v delovni skupini 4: Preverjanje odpornosti gozdov na žled v različnih rastiščnih in sestojnih razmerah. Izsledek 7 je model za kratkoročno napovedovanje žleda do 2 dni na podlagi podatkov meteorološkega modela ALADIN. Dnevni rezultat modela je prikazan v spletnem GIS na projektni spletni strani.


Kratkoročna napoved debeline žleda in pojava žledoloma v Sloveniji


Izsledek 8. Androidna aplikacija za terenski zajem podatkov o žledolomu, značilnostih sestoja in rastišča.

Izsledek 8 je rezultat aktivnosti 5 v delovni skupini 4: Preverjanje odpornosti gozdov na žled v različnih rastiščnih in sestojnih razmerah. Izsledek 8 je androidna aplikacija, ki je olajšala delo in izboljšala kvaliteto rezultatov pri zbiranju terenskih podatkov v okviru delovne skupine 3: Ocena posledic žleda na gozdove glede na različne strukture. Aplikacija  je bila osnova za aplikacijo, ki jo Zavoda za gozdove uporablja za popise na stalnih vzorčnih ploskvah.

Izsledek 9. Spletni GIS za prikaz rezultatov projekta.

Izsledek 9 je rezultat aktivnosti 6 v delovni skupini 4: Preverjanje odpornosti gozdov na žled v različnih rastiščnih in sestojnih razmerah. Izsledek 9 je prikazovanje prostorskih rezultatov projekta na spletni strani projekta, ki omogoča interaktivni prikaz najbolj zanimivih rezultatov projekta. Prikaz daljinskega zaznavanja stanja gozdov na ravni GGE je bil omogočen v drugem letu projekta.

Izsledek 10. Scenariji razvoja gozdov za modelne raziskovalne objekte.

Izsledek 10 je rezultat aktivnosti 1 v delovni skupini 5: Ocena učinkov žledoloma leta 2014 na razvoj gozdov v prihodmpsti. Izledek 10 bodo scenariji na ravni modelnih objektov, ki bodo omogočili posplošitev na raven rastiščno gojitvenih razredov. Scenariji bodo upoštevali kazalce o razmerjih razvojnih faz, sestojnih gostotah, vrstni sestavi, dinamiki pomlajevanja itd.

Izsledek 11. Presoja učinkov žleda na funkcije gozda ter na biotske in strukturne značilnosti sestojev.

Izsledek 11 je rezultat aktivnosti 2 v DS5 in sicer je bila opravljena presoja učinkov žleda na funkcije gozda ter na biotske in strukturne značilnosti sestojev.

Izsledek 12. Sistem za satelitsko spremljanje indikatorjev delovanja gozdnih ekosistemov na ravni GGE za vso Slovenijo.

Izsledek 10 je rezultat aktivnosti 3 v delovni skupini 5: Ocena učinkov žledoloma leta 2014 na razvoj gozdov v prihodnosti. Izsledek 10 je vzpostavljen sistem, ki na podlagi brezplačno razpoložljivih satelitskih ob vsakem preletu satelita (približno na 2 tedna) na projektno spletno stran avtomatsko prenese in prikaže podatke za prikaz pomembnih merljivih indikatorjev delovanja gozdnega ekosistema. Vrednosti indikatorjev so podane na ravni GGE za vso Slovenijo.


VegX – Vegetacijski indeksi v Sloveniji


Izsledek 13. Strokovna monografija z gozdnogojitvenimi in gozdnogospodarskimi usmeritvami po končani sanaciji.

Izsledek 13 je rezultat aktivnosti v delovni skupini 6:Predlog optimalnih gozdnogozdarskih in gozdnogojitvenih ukrepov po opravljeni sanaciji. Izsledek 13 je strokovna monografija, ki bo vključevala vse opisane teme sklopa in projekta. Monografija je koristna za vse, ki bodo usmerjali razvoj privatnih in državnih gozdov poškodovanih v žledolomu leta 2014. Glavni namen monografije je pregled in predlog možnih ukrepov za zagotavljanje normalnega razvoja poškodovanih gozdov glede na gozdni tip, raven poškodovanosti in rastišče. Monografija vsebuje predloge za ukrepanje takoj po prvi sanaciji povzročene škode, pa tudi ukrepe za dolgoročno usmerjanje poškodovanih gozdov. Smernice in predlogi za ukrepanje so razporejeni glede na gozdni tip, stopnjo poškodovanosti in stanje v sestojih po izvedeni sanitarni sečnji. Poleg smernic za ukrepanje po žledolomu, so v monografiji podane tudi splošne smernice za gospodarjenje z gozdovi po različnih ujmah v povezavi s podnebnimi spremembami. Monografija je na voljo na projektnih partnerjih ali pri založbi Silva Slovenica (Gozdarski inštitut Slovenije).


Žledolomi in gojenje gozdov v Sloveniji (Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017)ISBN 978-961-6993-28-9 COBISS.SI-ID: 290696960


Izsledek 14. Konferenca in/ali terenska delavnica za neposreden prenos znanja in izsledkov raziskave v prakso.

Izsledek 14 je drugi rezultat aktivnosti v delovni skupini 6:Predlog optimalnih gozdnogozdarskih in gozdnogojitvenih ukrepov po opravljeni sanaciji. Izsledek 14 je bila konferenca s terensko delavnica za neposreden prenos znanja in izsledkov raziskave v prakso na katero smo povabili različne gozdarske strkovnjake, sodelavce različnih CRP projektov na temo žleda, revirne gozdarje, gojitelje in načrtovalce s področij poškodovanih po žledu. Na delavnici smo na praktičnih primerih, v sestojih poškodovanih po žledu leta 2014, prikazali posamezne ukrepe za zagotavljanje normalnega razvoja poškodovanih gozdov takoj po opravljeni sanaciji, pa tudi dolgoročno. Delavnico smo zaradi komplementarnosti tem organizirali v sodelovanju z raziskovalci CRP projektov z naslovom »Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji« (nosilec prof. dr. Jurij Diaci, V4-1420) in »Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov ob naravnih ujmah večjega obsega ter ob pričakovanih spremembah pravnih zahtev« (nosilka prof. dr. Hojka Kraigher, V4-1438).

Izsledek 15. Letna srečanja z udeleženci, naročniki in uporabniki raziskave.

V času trajanja projekta smo organizirali več srečanja z odločevalci in načrtovalci na ZGS in MKGP

Izsledek 16. Spletna stran projekta s sprotno predstavitvijo rezultatov raziskave.

V prvih 6 mesecih projekta je bila pripravljena spletna stran projekta, kjer so predstavljeni cilji, delovni sklopi, partnerji, financer ter druge pomembne informacije o projektu. Na njej so bili sproti predstavljeni vsi novi rezultati projekta. Del spletne strani je spletni GIS za interaktivni prikaz najzanimivejših prostorskih rezultatov. Spletna stran je redno ažurirana z opisom aktivnosti in rezultati projekta.

Izsledek 17 Objava izvirnih strokovnih in znanstvenih člankov

Sodelavci projekta so znotraj delovnih skupin DS3, DS4 in DS5 objavili serijo znastvenih in strokovnih člankov, nastalo pa je tudi nekaj diplomskih in magistrskih  nalog.


OBJAVE


OBJAVE

Spomladanska delavnica POGLED NA ŽLED (maj 2015)

Karta območij glede na ogroženost zaradi žleda