vključene institucije

gis_logo_transparent_300_80

Gozdarski inštitut Slovenije, nosilec projekta

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Znanstvena spoznanja omenjenih področij raziskovanja omogočajo raziskovanje gozdne biodiverzitete, njenih vlog in njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji.

Inštitut v okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav izvaja tudi javni službi v interesu države, gozdarsko in okoljsko javno službo.

Inštitut z namenom poglabljanje znanj ter zavedanja o pomenu gozda v okolju in ravnanju z njim prenaša znanstvena spoznanja v vse pore trajnostnega razvoja družbe. Lahko rečemo, da je inštitut znanstveni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, dobrin in storitev, ki jih gozd daje Sloveniji.

 

bf_logo_bio120

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva ( gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij ( lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).

Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na Biotehniški fakulteti so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda). Usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov in v trajnostno gospodarjenje z njimi postavlja fakulteto med tiste družbene institucije, ki jih mora imeti vsak narod, ki želi oblikovati in ohraniti svojo identiteto. Raziskovanje in izobraževanje na področju ved o življenju in naravi nalaga Biotehniški fakulteti tudi veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene podlage in krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo.

 

zrc-logo-sl59

Znanstveno raziskovalni inštitut pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti

Inštitut za antropološke in prostorske študije

Osnovno poslanstvo so temeljne raziskave, ki jih izvajajo v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, nacionalnih temeljnih raziskovalnih projektov, mednarodnih projektov in centrov odličnosti.

ZRC SAZU izvaja tudi vrsto aplikativnih projektov, ki presegajo ozko usmerjenost posameznih strokovnih področij ter omogočajo dragocene medinštitutske in interdisciplinarne povezave. Da so spoznanja humanističnih raziskav koristna tudi pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, kakor tudi pri iskanju rešitev za konkretne probleme, dokazujejo številni dosežki, med katerimi izpostavljamo zlasti izdelavo temeljnih slovarjev slovenskega knjižnega in strokovnega jezika, negovanje, ohranjanje, varovanje in upravljanje avtentičnih prvin slovenske naravne in kulturne dediščine, izdelavo strategij za odgovoren odnos do naravne, kulturne in žive dediščine (npr. študije vpliva na okolje, študije ranljivosti, gospodarjenje z vodnimi viri, strokovna podpora pri gradnji infrastrukturnih objektov ter avtocest, razvoj metodologije in preventivnih oziroma intervencijskih programov, namenjenih osebam s težavami v duševnem zdravju, uveljavljanje evropskih politik varovanja dediščine). Podporno delo temeljnim in aplikativnim raziskavam predstavljajo gradiva, ki jih sodelavci že desetletja kontinuirano zbirajo v okviru programa »Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda«, programa, ki sodi med statutarne naloge ZRC SAZU in ki jo ta izvaja skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.